Úvodní stránka >

Kdo jsme >

Co děláme >

>

2014: Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře nemluví

2014: Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře nemluví Vytisknout stránku

Sex jí kouká z očí aneb o čem se v akademické sféře nemluví

Může si za to sama, jak se obléká, jak mluví, vybízela k tomu, je to její vina. Chudáci muži, kteří za to nesou důsledky, nemůžou si pomoct, je to jejich přirozenost. Také jste se setkali s takovými či podobnými názory na sexuální obtěžování?

:: Videozáznam z debaty na Youtube zde, report z Newsletteru a fotogalerie tady

:: Noc vědců a vědkyň 2014

:: přednáška/diskuze, 26. 9. 2014, kavárna Potrvá

Sex ji kouká z očí, aneb o čem se v akademické sféře nemluví

Přestože sexuální a genderově motivované obtěžování bývá často stereotypně spojováno se sexem a sexualitou, o sex v něm až tak moc nejde. V současnosti panuje určitá shoda, že v základech tohoto jevu stojí nerovné rozložení moci mezi muži a ženami ve společnosti. Není proto náhodou, že se terči sexuálního a genderového obtěžování stávají častěji ženy než muži. Podle české legislativy přitom takové chování nezahrnuje pouze explicitní projevy sexuální povahy, ale také méně explicitní formy genderového obtěžování, které jsou často přijímány jako něco běžného.

Zatímco v rámci pracovně-právních vztahů si sexuální a genderové obtěžování dovede mnoho z nás představit, v akademickém prostředí je toto téma stále určitým tabu. Pro řadu z nás je těžké si představit, že se něčeho takového mohou dopouštět také vědci/vědkyně či vysokoškolští pedagogové či pedagožky, kteří v žebříčku prestiže zaměstnání již tradičně obsazují ty nejvyšší pozice. Výzkumy však ukazují, že ani toto prostředí není vůči tomuto fenoménu imunní.

V letošní Noci vědců a vědkyň jsme se bavili o sexuálním obtěžování v akademické sféře, které může nabývat mnoha různých podob – od obtěžování mezi vyučujícími a studujícími až k obtěžování mezi vrstevníky či kolegy.

Jde skutečně o problém importovaný ze zahraničí, který se nás netýká? Kdo je obětí a kdo iniciátorem obtěžování? Skutečně tkví problém ve svádivých studentkách, které ohrožují profesory? Mohou si za sexuální obtěžování ženy samy? A jak je to s možnostmi domoci se nápravy, pokud se s něčím takovým lidé setkají? Jaké jsou možnosti řešení a ošetření sexuálního obtěžování? A jsou tato opatření vůbec účinná? Jakým způsobem se toto chování reprodukuje a stává se neviditelným a obecně přijímaným, i přestože jej explicitně vymezuje česká i evropská legislativa? To jsou některé z otázek, na něž jsme se zaměřili. Adpovědi naleznete v reportu z akce.

Vystupující:

 

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová


Působí na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a je zároveň doktorandkou na Ústavu anglofonních literatur a kultur Filozofické fakulty téže univerzity. Zabývá se feministickou literární teorií, postkoloniálními studii a současnou americkou etnickou literaturou psanou ženami.

 

Je spolueditorkou a spolupřekladatelkou kriticky komentované antologie povídek amerických regionálních spisovatelek „Cesta Amerikou“ (Brno: HOST, 2011). V současně době též slaďuje akademickou práci s rodičovstvím.

 

Tereza Jiroutová Kynčlová diskuzní setkání moderovala.

PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.


Působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a externě spolupracuje s katedrou genderových studií Fakulty humanitních studií UK. Jejím oborovým zázemím je sociologie, psychologie a pedagogika. 

 

Ve svých výzkumných i praktických projektech se věnuje zejména genderové socializaci a genderové rovnosti ve vzdělávání. Spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, zejména Otevřenou společností, o.p.s.

 

Mgr. Miroslav Jašurek


Zabývá se vysokoškolskou politikou v národním i evropském kontextu, působil ve vedení Rady vysokých škol i její studentské komory. Má zkušenosti z různých úrovní akademické samosprávy. Vyučuje externě na FHS UK kurzy zaměřené na politickou filosofii."

   

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.


Působí na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde se zabývá fyzikou mikrosvěta.

Je zapojen do projektů STAR (RHIC v BNL – Brookhaven National Laboratory) a ALICE (LHC v CERN). 

 

Vzdělání:

2004: Ph.D., Technická univerzita Darmstadt, Německo, Nukleární fyzika

1997: Mgr., Univerzita Bergen, Norsko, Teoretická fyzika 

1997: Mgr., Karlova univerzita, Částicová a jaderná fyzika 

Kvůli nemoci se akce bohužel nezúčastnily PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D., a Mgr. Ľubica Kobová, MA, Ph.D.

Pozvánka / leták ke stažení zde

Literatura k tématu: 

  • Smetáčková, I. - Pavlík, P. (2011). Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Sociologický časopis, 47 (2), s. 361-386. PŘÍSTUPNÉ ZDE.
  • Kolářová, K. - Pavlík, P. a Smetáčková, I. (2009). Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit: příručka pro studující vysokých škol. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. PŘÍSTUPNÉ ZDE.
  • Fatková, G. (2013). O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka. Gender, rovné příležitosti, výzkum 14 (1): 36-48. PŘÍSTUPNÉ ZDE.
  • Kolářová, K. - Smetáčková, I., Pavlík, P. (2011). Gender jako analytická kategorie pro porozumění sexuálnímu obtěžování. Gender, rovné příležitosti, výzkum 12 (2): 75-85. PŘÍSTUPNÉ ZDE.
  • Vohlídalová, M. (2009). Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?. Gender, rovné příležitosti, výzkum10 (2): 20-28. PŘÍSTUPNÉ ZDE.
  • Vohlídalová, M. (2011). The Perception and Construction of Sexual Harassment by University Students: the Case of the Czech Republic. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (6): 1119-1147. PŘÍSTUPNÉ ZDE.

Odběr newsletteru