Úvodní stránka >

Novinky >

Předškolní péče o děti na VŠ a ve výzkumných ústavech

Předškolní péče o děti na VŠ a ve výzkumných ústavech Vytisknout stránku

Předškolní péče o děti na vysokých školách a ve výzkumných ústavech: zpráva z konference

Hana Víznerová, Marta Vohlídalová

Jaké podmínky musíte splnit a co Vás čeká, pokud se rozhodnete založit mateřskou školu nebo hlídací koutek při Vašem ústavu či univerzitě?  Se svými zkušenostmi z praxe se na konferenci „Kvalitní a dostupná předškolní péče pro děti vědeckých a akademických pracovníků univerzit a výzkumných pracovišť“ (pořádané dne 7. 2. 2013 Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Jihomoravským krajem v Brně) podělili zástupci a zástupkyně institucí, které zařízení předškolní péče pro děti svých zaměstnanců již zřídily. 


Zaměstnanci a zaměstnankyně univerzit, výzkumných pracovišť a úřadů samosprávy v Jihomoravském kraji se potýkají se stejným problémem nedostupnosti zařízení předškolní péče pro děti jako v ostatních regionech ČR. Ve veřejných mateřských školách je nedostatek volných míst (například ve městě Brně chybí nejméně 1000 míst, tj. 10 % poptávky). Vedle nedostačující kapacity může být překážkou pro umístění dětí do veřejné školky například pro zahraniční vědecké pracovníky a pracovnice nutná podmínka trvalého pobytu rodiče v ČR.

V situaci, kdy stát nereaguje na již dlouho trvající problém nedostatku míst ve veřejných zařízeních péče o děti, se nabízí několik řešení: umístit dítě do soukromého zařízení (mnohdy velmi finančně náročného), zajistit soukromé individuální hlídání nebo využít, případně iniciovat založení tzv. firemní školky.

Nejen univerzity v Brně a Zlíně (jejichž zástupci na konferenci vystoupili), ale i univerzity v dalších městech se rozhodly tuto situaci řešit tak, že postupně zakládají mateřské školy či hlídací dětské koutky (většinou s podporou peněz z Evropského sociálního fondu). Univerzitní školky nebo dětské koutky přitom najdeme například i na Technické univerzitě v Liberci, na ČVUT v Praze nebo na VŠCHT v Praze. Realizace univerzitní školky však s sebou mnohdy přináší řadu problémů zejména finančního a administrativního charakteru.

Podle Ivany Plškové, která je metodičkou projektu „Work-life balance“ (CEITEC), je prvním krokem k založení takového zařízení zmapování situace a poptávky po těchto službách ze strany zaměstnanců. Výzkum, který proběhl v rámci tohoto projektu, podle jejích slov poukázal na značnou potřebu řešit nedostatek míst ve státních školkách a jeslích i na specifické požadavky univerzitních a vědeckých pracovníků a pracovnic. Tím je například zájem velké části akademických pracovnic a pracovníků o zajištění péče pro malé děti již ve věku od cca 6 měsíců do 3 let.

Dále je třeba vytvořit komplexní programpodpory, který by zahrnoval rovněž změny v oblasti zaměstnanecké politiky, konkrétně zajistit nabídku zkrácených pracovních úvazků, flexibilní pracovní doby apod. Nezbytným krokem je i vzdělávání osob ve vedení a HR managementu v otázce genderové rovnosti, rovných příležitostí a slaďování. V rámci projektu „Work-life balance“ byl realizován genderový audit a jsou např. nabízeny i finanční prostředky na financování částečných úvazků vědců a vědkyň, kteří jsou na rodičovské dovolené, ale chtějí se vrátit zpět do zaměstnání.

Co se týče vybudování předškolního zařízení, výsledky ankety poukázaly například na nutnost přizpůsobení otevírací doby zařízení potřebám akademického režimu (je třeba zohlednit rozdílnou pracovní dobu administrativních a výzkumných pracovníků/pracovnic), dále také na to, že je třeba nabídnout alternativu umístění i dětí rodičů pracujících na zkrácený úvazek (například formou sdílených míst ve školce pro děti, které zde pobývají jen část týdne nebo dne).

Pokud jde o financování nákladů na péči o děti v univerzitních školkách, po dobu projektů z Evropských fondů, z nichž jsou náklady na vytvoření školek většinou hrazeny, rodiče neplatí školné, ale pouze stravné. Otázka udržitelnosti školek a hlídacích koutků po ukončení projektů a výše školného se ukazuje jako hlavní problém, který univerzity řeší.  Jak uvedla ředitelka školky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Leona Křížková, bude třeba zařízení péče o děti transformovat, aby mohla využívat možnosti dotací od státu, což představuje administrativně velmi složitý proces.  I s dotacemi od státu však provoz školky bude muset dotovat univerzita.

Jiný příklad zajištění hlídání a péče o děti zaměstnanců vedle „firemní“ školky je projekt využití služeb externí soukromé školky či jeslí, který představil Tomáš Knotek z Fakulty informatiky MU v Brně. Tato fakulta v rámci svého projektu financovaného z Evropského sociálního fondu spolupracuje s místním denním centrem pro děti. V tomto případě nejde o alternativu státní školky, ale o službu, která by měla pomoci zaměstnancům vracejícím se po MD/RD a rodičům pracujícícm na částečný úvazek překlenout období před přijetím dětí do státní školky.

Jak vyplynulo z konference, řada zaměstnavatelů z řad univerzit pociťuje zodpovědnost vůči svým zaměstnancům a zaměstnankyním, což je nesporně pozitivní jev. Uvědomují si totiž, že nutnost systematické a komplexní podpory v oblasti zlepšování možností kombinace práce a rodiny mohou zejména v regionech přispět k získání a udržení talentovaných a kvalifikovaných pracovníků a pracovnic.

 

 

SLUŽBY PÉČE O DĚTI NA AKADEMICKÉ PŮDĚ

Mateřské školky:

Akademie věd, Ústav molekulární genetiky: http://www.img.cas.cz/dalsi-zarizeni/materska-skolka/
České vysoké učení technické v Praze: http://lvicata.cvut.cz/
Mendelova univerzita v Brně: http://www.hrasekms.cz/
Univerzita Palackého v Olomouci: http://www.ms.upol.cz/
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: http://qocna.utb.cz/

Dětské koutky:
Česká zemědělská univerzita: http://www.ponicek.czu.cz/
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně: http://detko.fss.muni.cz/
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/FF-8048.html
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomická v Praze: http://nf.vse.cz/evropsky-socialni-fond/detsky-koutek/
Technická univerzita v Liberci: http://koutek.fp.tul.cz/
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: http://qocna.utb.cz/
Vysoká škola chemicko-technologická: http://dk.vscht.cz/

 

 

ČLÁNEK VYŠEL V RÁMCI ÚNOROVÉHO NEWSLETTERU NKC - ŽENY A VĚDA

 

Odběr newsletteru