Úvodní stránka >

Měníme vědu >

OTEVŘENÁ VÝZVA GA ČR VE VĚCI GENDEROVÉ DISKRIMINACE

OTEVŘENÁ VÝZVA GA ČR VE VĚCI GENDEROVÉ DISKRIMINACE Vytisknout stránku

 

Grantová agentura ČR opět diskriminuje vědkyně!

NKC – ženy a věda vyzývá veřejnost a instituce výzkumu a vývoje, aby se připojily k výzvě,

jež žádá urychlenou nápravu situace

 

4. 3. 2014: NKC – ženy a věda kritizuje problematické nastavení podmínek pro účast v soutěži o juniorské granty. Ty budou mít negativní dopad především na ženy-vědkyně. Žádá proto vedení univerzit a výzkumných ústavů a veřejnost, aby se připojila k výzvě za úpravu pravidel.

Juniorské granty, které nahradily granty postdoktorské, jsou od letošního roku jedinou veřejnou formou podpory začínajících vědkyň a vědců v oblasti základního výzkumu v České republice. Podmínkou pro účast v soutěži je mimo jiné i absolvování nepřerušené šestiměsíční postdoktorské zahraniční stáže.

„Mezinárodní studie ukazují, že vědkyně jsou méně mobilní a že rozdíly v akademické mobilitě se váží zejména k odlišné dělbě odpovědností za péči o malé děti a domácnost,“ říká Marcela Linková, vedoucí NKC – ženy a věda. „Nelze předpokládat, že snaha o kombinaci rodičovství a vědecké práce nutně poukazuje na nedostatek excelence a vědeckého příslibu daného člověka. Proto se NKC – ženy a věda domnívá, že jde o diskriminační pravidlo, kterým Grantová agentura ČR poškodí nejen profesní rozvoj nadaných badatelek (případně badatelů, kteří jsou zároveň aktivními otci), ale může poškodit i českou vědu zavedením pravidel, která nemají s kvalitou vědecké práce přímou spojitost,“ uzavírá Linková.

NKC – ženy a věda na problém neexistence řešení pro situace souběhu rodičovství a grantových projektů upozorňuje již od roku 2005 (více zde). V roce 2012 jsme podaly podnět veřejnému ochránci práv, který podezření z diskriminace na základě pohlaví potvrdil. Doporučení, která od něj GA ČR dostala, však nejenže nebyla implementována, zavedením podmínky absolvovat zahraniční stáž se situace vědkyň-matek ještě zhoršila. NKC – ženy a věda se proto rozhodlo vyzvat univerzity, výzkumné instituce i veřejnost, aby podpořily jeho žádost za urychlenou nápravu situace ze strany Grantové agentury ČR.


ZNĚNÍ VÝZVY INSTITUCÍM VÝZKUMU A VÝVOJE

Příloha VÝZVY 1

Příloha VÝZVY 2


TISKOVÁ ZPRÁVA K OTEVŘENÉ VÝZVĚ


SBĚR PODPISŮ NA PODPORU OTEVŘENÉ VÝZVY BYL UKONČEN 17. 3. 2014

Výzvu podpořilo:

 • 742 osob z řad akademických pracovnic a pracovníků, studujících a zainteresované veřejnosti

 • 13 ředitelů/ředitelek výzkumných institucí

 • 3 rektoři

 • předseda poslaneckého Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

 • místopředsedkyně senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA

 •  předsednictvo České konference rektorů (ve věci 1, tj. alternativního pojetí povinné mobility)


Znění výzvy:

Pokud považujete nastavená pravidla za problematická a domníváte se, že by mělo dojít k jejich úpravě tak, aby negativně nedopadala především na mladé badatelky, vyjádřete, prosím, níže svým podpisem Váš souhlas s následujícími body otevřené výzvy za úpravu pravidel účasti v soutěži o juniorské granty:

1) upravit pravidlo pro absolvování postdoktorské stáže tak, aby byly uznávány doktorské i postdoktorské stáže kratší šesti měsíců, doktorské studium ukončené v zahraničí nebo pravidelná účast na důležitých oborových konferencích s recenzním řízením podaných příspěvků

2) upravit zadávací dokumentaci pro juniorské granty tak, aby odrážela doporučení veřejného ochránce práv uvedená ve Zprávě o šetření diskriminace. V ní ombudsman GA ČR kritizoval za:

 1. Nemožnost odložit řešení grantu v případě těhotenství.

 2. Rigidní pravidlo stanovující pouze dva fixní termíny (1. 1. a 1. 7. daného roku) pro podání žádosti o přerušení grantu, což vede k tomu, že žadatelky jsou kráceny na výpočtu dávek nemocenského pojištění dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, na které vzniká nárok v souvislosti s péčí o dítě - konkrétně se jedná o dávku peněžité pomoci v mateřství.

 3. Povinnost příjemce písemně informovat GA ČR o veškerých změnách týkajících se řešitele/ky, které nastaly v době řešení grantového projektu a které by mohly mít jakýkoliv vliv na řešení projektu, nebo které se jakkoliv dotýkají jeho právní subjektivity nebo údajů požadovaných pro prokázání jeho způsobilosti nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se příjemce o takové skutečnosti dozvěděl. Ombudsman poukazuje na nutnost dodržovat Listinu základních práv a svobod, která v článku 10 zaručuje ochranu soukromého a rodinného života, konkrétně právo na informační sebeurčení a autonomní rozhodování o osobní integritě. Informace o těhotenství ženy je přitom důvěrná a je citlivým osobním údajem ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jako taková požívá ochrany podle tohoto zákona.

 4. Možnost přerušit řešení grantu pouze na jeden rok, zejména nemožnost přerušit na dobu kratší než jeden rok. Toto pravidlo nekoresponduje se systémem mateřské a rodičovské dovolené v ČR. Ombudsman zároveň konstatuje, že nelze a priori očekávat „zastarání“ a nepoužitelnost výsledků výzkumného postdoktorského projektu, který je přerušen z důvodu rodičovství.

 5. Neexistenci jakýkoliv předem zjistitelných a dohledatelných transparentních kritérií, podle kterých by se dopředu dalo usuzovat, jakou má žadatel/ka při podání žádosti šanci na úspěch.
UDÁLOST NA FACEBOOKU

 

Publikováno: 4. 3. 2014Odběr newsletteru