Úvodní stránka >

Cena M. Paulové >

Letošní ročník

Cena Milady Paulové 2016 Vytisknout stránku

 

Cena Milady Paulové v roce 2016 v oblasti zemědělských věd[1]

 

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN také vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin, aby byl zviditelněn pozitivní přínos těchto zemědělských plodin.[2] Letos tomu je navíc 95 let, kdy v zemědělských vědách absolvovaly na české univerzitě první ženy. 28. 6. 1921 absolvovala Marie Kuklová[3] a Anna Horynová[4] (s vyznamenáním) a také dvě studentky z Jugoslávie (Ljerka Filipovičová a Jelica Radosavljevicová). Patřily mezi ženy z vůbec prvního ročníku absolventek Českého vysokého učení technického.[5]

Jaká je situace v zemědělských vědách dnes? V ČR došlo od roku 2001 právě v zemědělských vědách ve srovnání s ostatními obory k nejzásadnějšímu nárůstu zastoupení žen, a to jak v magisterském, tak v doktorském studiu. V roce 2014 je zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia zemědělských věd 66 % (tj. o 14 procentních bodů víc než v roce 2001). Na úrovni doktorského studia je rozdíl ještě větší: podíl žen se tu zvýšil o 21 procentních bodů na hodnotu 56 %. Zastoupení mužů a žen na pozicích výzkumníků se ale nijak nezměnilo: v zemědělských vědách působí stejně jako v roce 2001 40 % výzkumnic. Znamená to, že kvalifikované ženy akademickou půdu opouštějí právě po absolvování doktorského studia. Cílem Ceny Milady Paulové je tento rok povzbudit více žen, aby se výzkumné práci v zemědělských vědách věnovaly, a ocenit význam práce těch, které tak již činí.

Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře. Cena je každý rok udělována v jiném oboru.

 

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 150 000 Kč.

Cena Milady Paulové bude předána 30. listopadu 2016 v 15 hodin v Senátu PČR za přítomnosti minstryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Nominovány byly (v abecedním pořadí):

 

Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

 

oblast výzkumu: rostlinné biotechnologie, využívání nových technik molekulární biologie v základním a aplikovaném výzkumu

 

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy/Mendelova univerzita v Brně

 

oblast výzkumu: procesy vodní a větrné eroze a rizika jejího rozvoje vlivem nešetrných způsobů hospodaření na zemědělské i lesní půdě, opatření na ochranu půdy a vody studium účinnosti těchto opatření

 

doc. Jana Řepková, CSc.
Masarykova univerzita

 

oblast výzkumu: šlechtění mezidruhových hybridů s využitím molekulárních metod

 

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

oblast výzkumu: toxikologie živočichů, zejména ryb

 

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze

 

oblast výzkumu: studium vzájemných vztahů organismů v rámci agroekosystému, se zaměřením na příjem, akumulaci a přeměnu jak kontaminujících látek, tak i látek pro organismy prospěšných


Organizaci soutěže zajišťuje MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Nominace budou hodnoceny komisí složenou z národních expertů/tek a zástupců/kyň MŠMT.

 

Vyhlášení soutěže

Pravidla soutěže

Formulář pro nominace

Informace o Ceně Milady Paulové

Předchozí ročníky

 

Kontakty:

                     
Mgr. Jiřina Fryčová   Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová
MŠMT, Odbor výzkumu a vývoje   NKC - gender a věda
Karmelitská 5   Jilská 1
118 12 Praha 1   110 00 Praha 1
email: jirina.frycova@msmt.cz   email: hana.tenglerova@soc.cas.cz, cena@soc.cas.cz
tel: 234 812 853   tel: 210 310 322
www.msmt.cz   www.genderaveda.cz

  
 


[1] výzkum v oblasti agronomie, lesnictví, rybářství, chovu zvířat, zahradnictví či veterinární medicíny, viz Frascatti Manual (OECD, 2002, str. 68) http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9202081e.pdf?expires=1455809734&id=id&accname=guest&checksum=7656C3A860D656EE6E76731F999A780F.

[2] Luštěniny jako čočka, fazole, hrách a cizrna jsou důležitou součástí jídelníčku na celém světě. Jsou významným zdrojem bílkovin, rostlinných proteinů a aminokyselin. Jsou symbolem zdravého životního stylu. Využívají se k prevenci chronických onemocnění a obezity. Podporují udržitelné zemědělství a potravinové zabezpečení, váží dusík a zlepšují tak úrodnost půdy, mají také nízkou uhlíkovou stopu a přispívají tím ke zmírňování změny klimatu (http://www.fao.org/pulses-2016/en/, http://www.osn.cz/mezinarodni-rok-lustenin).

[3] Téma práce: Číselné poměry krevních tělísek v krvi kura domácího. Jako první žena dosáhla hodnosti doktora technických věd v ČSR a ve střední Evropě vůbec.

[4] http://www.databazeknih.cz/autori/anna-horynova-64811, v roce 1931 získala titul Ing. s prací Studie o vegetativním množení konifer řízkem.

[5] Zdroj: podklady k historii žen na ČVUT, zpracovala a poskytla Jiřina Masnerová.